DISCLAIMER
Gebruiksvoorwaarden www.demeyl.be

De school en de oudervereniging bieden je deze website (www.demeyl.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.
Onder "informatie" verstaan de school en de oudervereniging alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere
grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
1. Aansprakelijkheid:
De school en de oudervereniging aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.
De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte
teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij de school, De Meyl, Mijlstraat 91, 2570 Duffel.
De school en de oudervereniging hebben veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie die erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de school en/of de oudervereniging de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
De school en de oudervereniging noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en
verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden:
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor nietpersoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van Schoollogo en het logo van de oudervereniging - is uitdrukkelijk verboden.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de school,
De Meyl, Mijlstraat 91, 2570 Duffel.
3. Links en verwijzingen:
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.
De school en de oudervereniging controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.
Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de school en de oudervereniging de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de school en de oudervereniging en de uitbaters van deze sites.
De school en de oudervereniging aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op
andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de school en de oudervereniging verwijst.
Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de webmaster: directie@demeyl.be.

 

 

4. Bescherming van de persoonsgegevens:
De gegevens die de school en de oudervereniging langs deze website van je ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de school en de oudervereniging.
Zij dienen uitsluitend om je de door jouw gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan jou te verbeteren.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jou te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mail je naar directie@demeyl.be.

 


Laatst bijgewerkt op: 01/12/2023

 

De Meyl 2023